ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE
1. IBO PL jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji
3. Ingerencja zewnętrzna w Towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.
4. Po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego Towaru, IBO PL rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.
5. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.
6. Jeżeli Klient będący Konsumentem nie określi z jakiego uprawnienia korzysta, tj. z tytułu gwarancji albo z tytułu niezgodności towaru z umową, IBO PL wezwie Konsumenta do złożenia stosownego oświadczenia, z jakiego uprawnienia korzysta. W braku wezwania Konsumenta, domniemywa się, że Konsument wywodzi swoje roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przedstawione są w Załączniku do Regulaminu (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość). Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do IBO PL
2. IBO PL informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.